Samenwerkingen

Coöperatie Slimmer Leven werkt, om haar doelstellingen te bereiken, nauw samen met andere initiatieven en organisaties. Zowel in de regio als in het gehele land. Hieronder staan de belangrijkste, meest actuele, samenwerkingen benoemd.

 

Zorginnovatie.nl

Coöperatie Slimmer Leven is één van de tien zorginnovatieregio’s die gezamenlijk het landelijk netwerk Zorginnovatie.nl vormen. Zorginnovatie.nl heeft tot doel innovaties in zorg en welzijn te versnellen. Daarom verbindt Zorginnovatie.nl bestaande structuren en innovatienetwerken in de zorg. Het platform stimuleert snelle kennisdeling en intensieve samenwerking met relevante stakeholders. Juist door te werken met partners in verschillende domeinen en regio’s creëert Zorginnovatie.nl meerwaarde voor ondernemers in de zorg.

Daarnaast biedt Zorginnovatie.nl letterlijk een online platform waarop reeds bestaande zorginnovaties kunnen worden aangemeld en zo zichtbaarheid in de grote database verkrijgen. Inmiddels zijn er ruim 670 zorginnovaties, afkomstig uit heel Nederland, aangemeld. Coöperatie Slimmer Leven zet zich in om de zichtbaarheid van de projecten van leden van Slimmer Leven op dit platform te vergroten. Daarnaast vindt er regelmatig overleg plaats met de andere regio’s om best practices te delen, ervaring en kennis uit te wisselen en mogelijkheden en kansen gezamenlijk te benutten. Ook wordt er namens Zorginnovatie.nl ieder jaar de Nationale Zorginnovatieprijs uitgereikt.

​Vanaf 1 juli 2018 is Zorginnovatie.nl onder de paraplu van Health Holland verder gegaan. Health Holland is het uitvoerend bureau van de Topsector Life Sciences & Health (LSH), één van de negen Topsectoren die het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft aangewezen als een toonaangevende sector. Health Holland zet zich in voor vitaal functionerende burgers in een gezonde economie. Zij initiëren en stimuleren multidisciplinaire publiek-private partnerschappen om zodoende innovatie te versnellen. Hiermee versterken zij de (internationale) positie van de Nederlandse LSH sector om de maatschappelijke uitdagingen rondom preventie, zorg en welzijn aan te gaan. Met Zorginnovatie.nl kan Health Holland haar missie kracht bijzetten. Waar de Topsector LSH de middelen en het netwerk heeft om innovaties op te schalen, heeft Zorginnovatie.nl inzicht in aanwezige innovaties en ontwikkelingen op de markt.

Brainport Nationale Actieagenda

De kennisintensieve maakindustrie van Brainport Eindhoven is essentieel voor de internationale concurrentiepositie van Nederland. Het vertegenwoordigt een grote economische waarde en draagt bij aan oplossingen voor wereldwijde maatschappelijke vraagstukken. Op tal van terreinen zetten Rijk en regio al samen in op versterking van de economische kracht van deze regio. Met de Brainport Nationale Actieagenda wordt dit versterkt en versneld. Rijk en regio slaan langjarig de handen ineen voor behoud en versterken van de kracht van de regio. De Regio Deal Brainport Eindhoven fungeert als vliegwiel. De Actieagenda richt zich op concrete knelpunten en kansen. Langs de lijnen van specifieke thema’s leidt dit tot een breed palet aan concrete acties en initiatieven.

Eén van deze thema’s is Brainport Gezond & Vitaal (onderdeel van ‘maatschappelijke innovatie’) en Coöperatie Slimmer Leven neemt hierin het voortouw, samen met het cluster Sports & Technology en e/MTIC.

Het is de ambitie ervoor te zorgen dat meer inwoners langer actief en vitaal zijn dankzij sociale, digitale en technologische innovaties in gezondheid en vitaliteit. We willen dat bereiken op een manier die betaalbaar is, de schaarse capaciteit aan zorgpersoneel optimaal benut en economische meerwaarde heeft. Binnen Brainport Eindhoven doen we dit met het programma Brainport Gezond en Vitaal. De innovaties die hieruit volgen, willen we ook nationaal en internationaal inzetten. Innovaties blijven te vaak in de pilotfase hangen. Daarom bundelen we in het programma Brainport Gezond en Vitaal de realisatiekracht van 150 organisaties in de regio. Zij hebben in een aantal living labs al bewezen effectief samen te werken op het gebied van gezondheid en vitaliteit. Het programma beoogt de bestaande living labs – op het gebied van langer thuis wonen, bewegen en vitaliteit en klinische innovaties – verder op te schalen. Hiervoor moet wel aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan, zoals de beschikbaarheid van talent en capaciteit, een veilige digitale infrastructuur voor informatie-uitwisseling en voldoende schaal voor eHealth toepassingen. In onderstaande afbeelding is dit weergegeven.

We zetten in op een zestal programmalijnen. Innovatie vindt plaats doordat er een kritische massa ontstaat met de samenwerking op de cross-overs tussen deze programmalijnen. Het programma wordt opgebouwd in drie fases. In fase 1 zijn er pilots die 10.000 burgers bereiken. In fase 2 volgt uitrol binnen Brabant waarmee 100.000 burgers worden bereikt. En in fase 3 vindt de uitrol in de rest van Nederland plaats. Meer concreet willen we dat in 2020 minimaal 100.000 Brabanders twee jaar langer actief meedoen in economie en maatschappij én 100.000 Brabanders worden begeleid van een inactieve leefstijl naar een actieve leefstijl. Tegelijkertijd worden met de innovaties 500 nieuwe banen gecreëerd bij startups en mkb. Voor de uitwerking van deze programmalijnen biedt het nieuwe provinciale uitvoeringsprogramma Lifescience en health aanvullende mogelijkheden. Dit programma is gericht op innovatieve zorgclusters en de marktintroductie van zorginnovaties.

De zes programmalijnen van Brainport Gezond en Vitaal zijn:

 1. Talent en capaciteit
 2. Digitale informatie-uitwisseling
 3. eHealth
 4. Langer thuis wonen
 5. Bewegen en vitaliteit
 6. Klinische innovatie

 

 

Regio Deal

De Regio Deal Brainport Eindhoven maakt een belangrijk onderdeel uit van de Actieagenda. Via deze Regio Deal wordt door Rijk en regio samen €370 miljoen geïnvesteerd in de uitvoering van de agenda. Hiervan is maximaal €130 miljoen afkomstig uit de Regio Deal van het kabinet. Een eenmalige extra impuls voor een aantal concrete en aanvullende investeringen op het gebied van voorzieningenniveau, aantrekken en behouden van talent (op alle onderwijsniveaus) en innovaties met maatschappelijke impact. Dit bedrag komt bovenop andere investeringen op het gebied van infrastructuur en ruimte, het innovatie- en het MKB financierings-instrumentarium en het versterken van de samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven.

Coöperatie Slimmer Leven heeft ervoor gezorgd dat een deel van het bedrag ten goede komt aan de realisatie van een regionale infrastructuur voor de zorg. Samen met BRE-EFX, Regionaal Zorg Communicatie Centrum en Centrale24 wordt deze ontwikkeling, die een cruciale randvoorwaarde vormt voor de opschaling van zorginnovaties, verder vormgegeven. Belangrijke voorwaarden hiervoor is dat de volgende ‘bouwstenen’ reeds in de regio aanwezig zijn:

 • Een innovatief klimaat waar aanbieders en gebruikers van innovaties elkaar weten te vinden en samenwerken
 • Een regionale zorgcentrale, Centrale24, die mensen in het netwerk met elkaar verbindt​
 • Structurele, grootschalige samenwerking van zorgorganisaties in (nacht)zorgcirkels
 • Eén centraal, onafhankelijk aanspreekpunt voor de uitwisseling van zorgcommunicatie, RZCC, met o.a. expertise op gebied van informatie-uitwisseling en PGO
 • Een hoge penetratie van glasvezelnetwerken die het aan huis aanbieden van diensten en uitwisselen van informatie via een beveiligde en gecontroleerde verbinding kunnen ondersteunen via BRE-EFX

Deze verschillende toepassingen en componenten van de infrastructuur kennen een positieve publiek-private businesscase bij voldoende schaal, waarbij de regionale partijen zorgdragen voor de financiering en continuïteit. Het bereiken van een voldragen schaal voor implementatie en de frictiekosten die daarmee gepaard gaan, vragen echter om de impulsinvestering om het vliegwiel daadwerkelijk op gang te krijgen. Deze impulsinvestering vanuit de Regio Deal biedt de mogelijkheid voor het opzetten van community proeftuinen, waarin toepassingen verder kunnen worden ontwikkeld en opgeschaald. Daarnaast wordt er een digitale infrastructuur opgezet waarin al deze toepassingen worden geïntegreerd.