Zorginnovatie in de Brainport regio

Coöperatie Slimmer Leven, opgericht in 2012, vormt één van de tien zorginnovatieregio’s in Nederland. Met haar 60 leden vliegt dit zorginnovatienetwerk maatschappelijke en economische uitdagingen rondom gezondheid en vitaliteit aan.

Over Coöperatie Slimmer Leven

We staan op een punt waarin het huidige zorgsysteem niet langer houdbaar is. De samenleving verandert. Mensen worden steeds ouder en willen zo lang mogelijk zelfstandig zijn. Er is een toenemend aantal chronisch zieken, zowel fysiek als mentaal. Het aantal kwetsbare mensen neemt toe. Tegelijkertijd neemt het aantal werkende mensen snel af. De zorgkosten blijven stijgen en langdurig ziekteverzuim wordt vooral veroorzaakt door psychische aandoeningen. De vraag naar kwalitatieve, efficiënte, bemensbare en betaalbare zorg groeit. Ook wordt het belang van preventie en vitaliteit steeds meer erkend.

Gemeenschappelijke uitdagingen

De tijd dat de zorgverzekeraar wel betaalt, de zorgverlener levert en de patiënt ondergaat is voorbij. Mensen moeten zelfredzamer worden, maar willen dat bijna altijd ook. Daarnaast gaat de zorg tegenwoordig verder dan de muren van de traditionele zorgorganisaties. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport benoemt als één van de belangrijkste doelstellingen dat de regie van burgers over hun eigen gezondheid versterkt moet worden. Onder andere door de inzet van e-healthtoepassingen bij diverse (chronische) aandoeningen en door gedragsverandering van zowel burgers als zorgverleners te stimuleren.

De technologische innovaties zijn er allang en hebben zich reeds bewezen. We staan aan de vooravond van opschaling en grootschalige implementatie om de toegevoegde waarde voor het zorgstelsel mogelijk te maken. Daarbij komen we allemaal dezelfde uitdagingen tegen. Uitdagingen die iedere organisatie voor zich vaak niet alleen kan oplossen.

Coöperatie Slimmer Leven heeft samen met haar leden een gezamenlijke opdracht: het huidige systeem rondom gezondheid en vitaliteit toekomstbestendig maken. Dit betekent dat er nieuwe kansen moeten worden benut, zoals nieuwe samenwerkingsvormen met andere partijen, regio’s en op andere niveaus. Een voorbeeld hiervan is het momentum dat de Brainport Nationale Actieagenda biedt. We maken gebruik van best practices, leren van en delen met elkaar, zodat we niet allemaal opnieuw het wiel uit hoeven te vinden.

Daarnaast moeten we de kracht van de regionale schaal meer benutten. Belangrijk is hierbij te vermelden dat leden geen klanten zijn en een lidmaatschap van de Coöperatie geen vrijblijvendheid. Er is een transitie van het netwerk nodig waarin we met elkaar het probleem oplossen. Dit geldt voor de Coöperatie, maar ook voor de samenleving als geheel.

Kracht van samenwerking

Binnen Coöperatie Slimmer Leven bundelen we daarom krachten en werken we samen. De uitdagingen zijn een gezamenlijk probleem waar meerdere organisaties tegenaan lopen en waardoor kleine pilots niet uitgroeien tot grootschalige implementaties. We kijken met elkaar wat er nodig is om deze uitdagingen te overwinnen, zodat we daadwerkelijk kunnen versnellen. Deze samenwerking beperkt zich niet enkel tot de zorgketen, ook kennisinstellingen en bedrijfsleven zijn hierbij hard nodig. Evenals overheden zoals gemeenten, de provincie en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

We creëren en stimuleren het gebruik van proeftuinen, waarin we durven te experimenteren en waarin innovatie ook toepasbaar is voor eindgebruikers. Hierin faciliteren en initiëren we projecten en maken we waar mogelijk gebruik van beschikbare en relevante subsidies en regelingen. Daarnaast verbinden we continu met andere netwerken, zodat we niet op een eiland werken.

De tien zorginnovatieregio’s in Nederland spelen hier een belangrijke rol in. De regio’s op zich hebben vaak voldoende schaal; groot genoeg om de pilotfase te doorbreken, en klein genoeg om flexibel te acteren. Uiteindelijk is het hogere doel dat deze tien regio’s intensief samenwerken en zo landelijke doorbraken kunnen realiseren. Zodat uiteindelijk ook het zorgsysteem verandert en toekomst-proof wordt.