Kerntaken

Coöperatie Slimmer Leven maakt zich sterk voor het implementeren en opschalen van innovaties die slim inspelen op de actuele uitdagingen en veranderingen in onze maatschappij. De Coöperatie fungeert hierin als een aanjager, waarbij de daadwerkelijke uitvoering ligt bij de leden. De Coöperatie, met haar beperkte omvang en middelen, heeft een nadrukkelijke rol in het richting geven, beïnvloeden, afstemmen, initiëren, faciliteren, verbinden, coördineren en het tot stand brengen van een synergie-effect. Kortom; de rol van een regievoerende netwerkorganisatie. Om invulling te geven aan bovengenoemde taakstelling is de Coöperatie verantwoordelijk voor de uitvoering van de volgende vier kerntaken:

 • Kennis delen en verbinden
  De kracht van Coöperatie Slimmer Leven is het enorme potentieel aan kennis, kunde en ervaring dat beschikbaar is bij haar leden. Door gebruik te maken van elkaars expertise, wordt deze kracht optimaal benut. Uitwisseling van kennis, ervaring, lessen en best practices door partners in het netwerk Slimmer Leven is daarom een belangrijke kerntaak van de Coöperatie. Hierdoor wordt een kennisstructuur opgebouwd die nodig is om innovaties te implementeren en op te schalen.

 

 • Agendasetting & -matching (nationaal en regionaal)
  Coöperatie Slimmer Leven zet zich, samen met haar leden, in om de nationale en regionale agenda’s en programma’s op gebied van zorg en vitaliteit te verbinden. Denk hierbij aan de nationale agenda van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport rondom e-health en ouderenzorg, het economische programma van Brainport Development, de Brainport Nationale Actieagenda, het zorgeconomie programma van de provincie Noord-Brabant en diverse Europese regelingen. Doelstelling van de Coöperatie is om zeker te stellen dat deze agenda’s nauw aansluiten bij de ambities en het beleid van haar leden.
 • Projecten initiëren, ontwikkelen en verder helpen
  Coöperatie Slimmer Leven initieert concrete projecten en schaalt innovaties op die voortkomen uit een vraag van meerdere leden. Dit kunnen zeer verschillende soorten projecten zijn, in zowel de doelstellingen, omvang als reikwijdte. In ieder geval moeten de innovaties passen binnen de 6 themalijnen van de Coöperatie. Het eigenaarschap van deze projecten ligt bij de leden. Slimmer Leven heeft als rol om deze innovaties verder te helpen waar nodig.

 

 • Regie in de regio: standaardiseren en convergeren
  De overheid en zorgverzekeraars leggen steeds meer verantwoordelijk van de zorg in de regio. Regie in de regio is het devies, maar wie in de regio neemt dit initiatief? Een logische partij daarvoor in de regio Zuidoost Brabant is de Coöperatie Slimmer Leven, aangezien hier (bijna) alle zorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten lid van zijn. Om dit voor elkaar te krijgen ontwikkelt Slimmer Leven een structuur waarbinnen innovaties opgeschaald en gezamenlijk gebruikt kunnen worden.

Klik hier voor het jaarplan van Coöperatie Slimmer Leven voor 2022.

 

Deze kerntaken worden gefinancierd door de basisfinanciering (lidmaatschapsgeld) van Coöperatie Slimmer Leven. Wanneer additionele financiering nodig blijkt, bijvoorbeeld voor de uitvoer van projecten, zal er gekeken worden naar een optimale vorm van additionele (co-)financiering.