Regio Deal Brainport Eindhoven van start – Geld voor Regionale Zorginfrastructuur toegekend

De Regio Deal Brainport Eindhoven is van start gegaan met het toekennen van de eerste financiële bijdragen aan tien projecten ter versterking van de economische kracht van Brainport Eindhoven. In totaal wordt de komende vier jaar via de Regio Deal 130 miljoen door het kabinet en 240 miljoen door de regio zelf geïnvesteerd in het vestigingsklimaat van Brainport Eindhoven. Van de Rijksbijdrage is er nu 25,4 miljoen toegekend. De start van de Regio Deal Brainport Eindhoven geeft ook een impuls aan de uitvoering van de bredere Brainport Nationale Actieagenda.

Mijlpaal

Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven en voorzitter van de Stichting Brainport, ziet dit als een geweldige mijlpaal: “Iedereen in de regio heeft er de schouders onder gezet om dit mogelijk te maken. In januari is het voorstel aan het kabinet geschreven, voor de zomer goedgekeurd en nu nog geen jaar later is het geld binnen en kunnen we van ontwikkeling naar uitvoering. Belangrijk voor onze regio en natuurlijk de rest van Nederland.”

Projecten

De eerste tien projecten zijn een goede afspiegeling van de drie programmalijnen uit de Regio Deal Brainport Eindhoven: het aantrekken, opleiden en behouden van technisch talent op alle onderwijsniveaus, het realiseren van innovaties met maatschappelijke impact en het versterken van culturele, maatschappelijke en sportvoorzieningen en het vergroten van de leefbaarheid in stad en regio voor de bestaande bevolking. De eerste 10 projecten die van start gaan:

1. Upgrade Urban Culture & Sports hal ‘Area 51’
2. World Design Event (WDE)
3. Aantrekken van internationale kenniswerkers
4. Brabant International Students
5. Accommoderen onderwijsgroei en ontwikkelen hybride leeromgevingen
6. Services Holland Expat Center South (incl. partners)
7. Internationalisering onderwijs po/vo/mbo
8. Eindhoven Engine
9. Regionale Zorginfrastructuur
10. Brainport Smart Mobility

 

Regionale Zorginfrastructuur

Coöperatie Slimmer Leven is verantwoordelijk voor het project ‘Regionale Zorginfrastructuur. In dit project gaan partners Centrale24, RZCC en BRE-EFX samen aan de slag om een regionale digitale zorginfrastructuur te ​organiseren en implementeren. Belangrijke voorwaarden hiervoor is is dat de volgende ‘bouwstenen’ reeds in de regio aanwezig zijn:

– Een innovatief klimaat waar aanbieders en gebruikers van innovaties elkaar weten te vinden en samenwerken
– Een regionale zorgcentrale, Centrale24, die mensen in het netwerk met elkaar verbindt​
– Structurele, grootschalige samenwerking van zorgorganisaties in (nacht)zorgcirkels,
– Eén centraal, onafhankelijk aanspreekpunt voor de uitwisseling van zorgcommunicatie, RZCC, met o.a. expertise op gebied van informatie-uitwisseling en PGO
– Een hoge penetratie van glasvezelnetwerken die het aan huis aanbieden van diensten en uitwisselen van informatie via een beveiligde en gecontroleerde verbinding kunnen ondersteunen via BRE-EFX

Deze verschillende toepassingen en componenten van de infrastructuur kennen een positieve publiek-private businesscase bij voldoende schaal, waarbij de regionale partijen zorgdragen voor de financiering en continuïteit. Het bereiken van een voldragen schaal voor implementatie en de frictiekosten die daarmee gepaard gaan, vragen echter om een impulsinvestering om het vliegwiel daadwerkelijk op gang te krijgen. Deze impulsinvestering vanuit de Regio Deal biedt de mogelijkheid voor het opzetten van community proeftuinen, waarin toepassingen verder kunnen worden ontwikkeld en opgeschaald. Daarnaast wordt er een digitale infrastructuur opgezet waarin al deze toepassingen worden geïntegreerd. Met de impuls ontstaat er perspectief op het realiseren van de doelstelling van de zorgketenpartners in de Brainport-regio, verenigd in de Coöperatie Slimmer Leven 2020, om binnen vijf jaar 100.000 Brabanders twee jaar langer mee te laten doen in werk en samenleving.

 

Brainport Nationale Actieagenda

De Regio Deal Brainport Eindhoven fungeert met een financiële impuls van €370 miljoen als vliegwiel voor de langjarige samenwerking tussen Rijk en regio in het kader van de Brainport Nationale Actieagenda (BNA). Met de BNA zetten Rijk en regio samen in op het versterken van de economische kracht van de regio. Aan regiozijde werken Provincie Noord-Brabant, 21 gemeenten van het MRE en Stichting Brainport met zijn kennisinstellingen, bedrijven en overheden samen. Rijk en regio richten zich op het aanpakken van knelpunten (tekort aan talent en achterblijvend vestigingsklimaat) en benutten van kansen (kennis, innovatie & ondernemen, digitalisering en maatschappelijke innovaties).