Kabinet en Brainport Eindhoven gaan langdurige samenwerking aan – Gezondheid & Vitaliteit belangrijk onderdeel

In navolging van onze update eerder deze week over het afscheid van directeur Peter Portheine, berichten we u via deze weg ook graag over de voortgang van de Brainport Nationale Actieagenda en de Regio Deal.

Brainport Nationale Actieagenda

Het kabinet heeft vrijdag namelijk samen met Brainport Eindhoven en de Provincie Noord-Brabant de Brainport Nationale Actieagenda uitgebracht. Dit is een belangrijk moment in het proces dat ruim een half jaar geleden in gang is gezet. Deze actieagenda is een gezamenlijk document van Rijk en Regio en ondersteunt de kennisintensieve maakindustrie, door samen te investeren in nieuwe technologieën en door het vestigingsklimaat van de regio te verbeteren. De Actieagenda en Kamerbrief zijn vrijdag naar de Tweede Kamer gestuurd. Rijk en regio richten zich op concrete knelpunten en kansen. Langs de lijnen van specifieke thema’s leidt dit tot een breed palet aan concrete acties en initiatieven. Waaronder 10 prioritaire acties. Onderstaand plaatje geeft deze weer. Gezondheid & Vitaliteit, waarvan de acties zijn uitgewerkt door onder andere Coöperatie Slimmer Leven, valt onder Maatschappelijke Innovaties (pagina 61 in het document). Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 20 juni jl. werden deze ambities voor Gezondheid & Vitaliteit al kort gepresenteerd (presentatie is als vergaderstuk vooraf aan alle leden toegestuurd). Mede door de inspanningen van de Coöperatie, is het Ministerie van VWS intussen aangehaakt op deze Actieagenda. Dit biedt veel mogelijkheden voor een langdurige samenwerking tussen VWS en de regio om beleidsdoelen én regionale ambities gezamenlijk te realiseren.

Meer informatie Brainport Nationale Actieagenda

Regio Deal Brainport Eindhoven

De Regio Deal Brainport Eindhoven vormt een belangrijke eerste stap in deze langdurige samenwerking. Via de Regio Deal wordt door Rijk en regio samen €370 miljoen geïnvesteerd in de uitvoering van de agenda. Hiervan is maximaal €130 miljoen afkomstig uit de Regio Deal van het kabinet. Dit bedrag komt bovenop andere investeringen op het gebied van infrastructuur en ruimte, het innovatie- en het MKB financierings-instrumentarium en het versterken van de samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven. Voor Gezondheid & Vitaliteit geldt dat er financiële ondersteuning komt voor de realisatie van een digitale zorginfrastructuur in de regio, getrokken door RZCC, Centrale24 en BRE. Deze partijen investeren samen een bedrag van 5 miljoen euro, het Rijk legt hier naar verwachting 2 miljoen euro bij. De komende tijd krijgt de concrete uitwerking van de acties in de Regio Deal verder vorm.