Jeugdzorg op de juiste plek

In de Achtse Barrier hebben bewoners(organisaties) en zorg- en welzijnsprofessionals de handen ineengeslagen. Met steun van “SamenBeter” hebben zij al een aantal jaren gewerkt aan een vitale wijk, met veel aandacht voor gemeenschapsvorming, eigen regie en multideskundige samenwerking. Zorg ICT heeft daarbij een belangrijke rol. Er is een werkplan opgesteld, en een maatschappelijke businesscase die in 3-5 jaar moet laten zien hoe de gekozen aanpak rendeert. In 2021 is Achtse Barrier onderdeel geworden van GROZzerdam Vitaal in Brainport, die op een grotere schaal dezelfde doelen nastreeft.

Drie van de betrokken partnerorganisaties; de gemeente Eindhoven, WIJeindhoven en elz’ Achtse Barrier hebben het initiatief genomen tot een deelproject “Jeugdzorg op de juiste plek”. Het project is gericht op het ontzorgen van de jeugdsector, en draagt daarmee bij aan de transformatiedoelstellingen. Partners in het project zijn: inwoners/jongeren, gemeente Eindhoven, WIJeindhoven, elz’ Achtse Barrier, scholen in de wijk, GGD, GGZE, de Combinatie, Lumens, Dynamo en Fontys.

Doel

We willen in de Achtse Barrier een nieuwe aanpak realiseren voor de problemen bij kinderen en jongeren, vaker gericht op normaliseren i.p.v. problematiseren, vaker gericht op aanpakken i.p.v. diagnosticeren/stigmatiseren en dat vaker binnen de wijk i.p.v. bij instanties daarbuiten. Dat moet leiden tot snellere en betere hulp aan kinderen en jongeren die dat nodig hebben en ook nog eens tegen lagere kosten.

Cijfers

30 mei 2020, van de Jeugdmonitor 12-18jr van de GGD voor de wijk Achtse Molen waar Achtse Barrier onder valt.

Wat opvalt:

  • 1/3 voelt zich wel eens eenzaam
  • 9% zelfs (zeer) ernstig
  • Met name sociale eenzaamheid
  • 30% voelt zich gestresst
  • 11% is mantelzorger
  • 16% overwoog suicide

Projectfasen

Projectfase 1 en 2.

Met subsidie van de gemeente Eindhoven zijn in het afgelopen jaar fase 1 en 2 van het project uitgevoerd. Ondanks de Corona beperkingen zijn we actief aan de slag gegaan met de doelstellingen.

Er is in het eerste jaar al een heleboel gebeurd. Er is een grote actieve groep betrokkenen en er is heel veel energie. De doelgroep van jongeren zelf is structureel betrokken, er is draagvlak verkregen van alle relevante partijen uit zorg, welzijn en onderwijs en de eerste concrete resultaten zijn al behaald.

Daarnaast is er met hulp van de gemeente Eindhoven een monitor gebouwd om inzicht te verschaffen in resp. kengetallen en algemene indicatoren, indicatoren inzet eerstelijns ondersteuning WIJeindhoven, indicatoren inzet eerstelijns gezondheidszorg (POH jeugd) en indicatoren inzet jeugdhulp (tweedelijn). De monitor is te vinden via deze link.

Tenslotte heeft Fontys social studies en paramedisch een evaluatie gedaan van de doelstellingen 2 en 3 uit het plan d.m.v. een focusonderzoek en semi-gestructureerde interviews bij jongeren en professionals uit de wijk.

Opzet projectplan, fase 3

Fase 3 is opgebouwd rond vier doelstellingen. Er is een vijfde doelstelling opgenomen met het oog op de overdraagbaarheid naar andere wijken/gemeenten. Per doelstelling zijn de beoogde resultaten kort beschreven.

 

Wil je meer weten over ‘Jeugdzorg op de juiste plek’ of heb je mooie ideeën? Neem dan contact op met Wendy Boeijen (projectleider) via wendyboeijen@gmail.com