Regio Deal – Regionale Zorginfrastructuur

De Regio Deal Brainport Eindhoven maakt een belangrijk onderdeel uit van de Brainport Nationale Actieagenda. Via deze Regio Deal wordt door Rijk en regio samen €370 miljoen geïnvesteerd in de uitvoering van de agenda. Hiervan is maximaal €130 miljoen afkomstig uit de Regio Deal van het kabinet. Een eenmalige extra impuls voor een aantal concrete en aanvullende investeringen op het gebied van voorzieningenniveau, aantrekken en behouden van talent (op alle onderwijsniveaus) en innovaties met maatschappelijke impact.

Binnen deze laatste categorie, innovaties met maatschappelijke impact, valt ook de Regionale Zorginfrastructuur zoals deze door Coöperatie Slimmer Leven, BRE-EFX, RZCC en Centrale24 zal worden ontwikkeld.

Regionale Zorginfrastructuur

Kwetsbare burgers zullen in toenemende mate een beroep doen op mantelzorgers, het informele netwerk en zorgprofessionals. Nieuwe dienstverleningsconcepten die gebruik maken van technologie dragen bij aan het duurzamer organiseren van zorg en welzijn. Burgers en mantelzorgers kunnen met behulp van technologie bijvoorbeeld zelf hun probleem of vraag oplossen of technologie kan ingezet worden om het netwerk van potentiële informele en professionele ondersteuners op een slimme, getrapte manier in te zetten. Randvoorwaarden voor het integreren van innovatieve dienstverleningsconcepten in de dagelijkse praktijk zijn dat informatie gedeeld kan worden met de juiste stakeholders op het juiste moment en dat dit op een veilige en betrouwbare manier gebeurt.

Een regionale infrastructuur die in deze randvoorwaarden voorziet, heeft een katalyserende werking voor de uitrol en opschaling van innovatieve dienstverleningsconcepten die bijdragen aan vitaliteit en gezondheid van kwetsbare burgers en hun mantelzorgers. Doelstelling van het project ‘Regionale zorginfrastructuur’ is om een dergelijke infrastructuur te realiseren en via deze infrastructuur 10.000 burgers in de Brainport-regio gebruik te laten maken van innovatieve dienstverleningsconcepten die hen ondersteunen bij langer, prettig en veilig thuis wonen en meedoen in de samenleving.

Het doel van de Regionale Infrastructuur is de juiste informatie delen met de juiste stakeholders op het juiste moment, op een veilige en betrouwbare manier, zodat de juiste zorg verleend kan worden op een effectieve manier.

Drie componenten

Deze infrastructuur bestaat grofweg uit drie lagen; een zorg- en welzijnsnetwerk, een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) en een regionale zorgcentrale. Respectievelijk zijn BRE-EFX, RZCC en Centrale24 verantwoordelijk voor de ontwikkeling van deze drie onderdelen.

Zorg- en Welzijnsnetwerk

Het zorg- en welzijnsnetwerk is letterlijk het verbinden van zorg en welzijn. De bedoeling is uiteindelijk dat alle inwoners in de regio bij wijze van spreken een extra aansluiting in de meterkast krijgen, naast een gewone router, die het zogenaamde Zorg- en Welzijnspoortje vormt. Een veilige en stabiele verbinding via glasvezel die is gescheiden van het gewone internet. In theorie zou dan iedereen die een (zorg)verbinding nodig heeft met een zorgorganisatie, bijvoorbeeld thuismonitoring bij cardiologie vanuit het ziekenhuis, dit snel, eenvoudig en veilig kunnen realiseren. Partner hierin is Breedband Regio Eindhoven (BRE-EFX).

Persoonlijke GezondheidsOmgeving

De Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO) gaat over de informatievoorziening en – uitwisseling tussen zorgverleners onderling en met patiënten. Vanaf 2020 moet volgens het ministerie van Volksgezondheid iedereen digitaal zijn gegevens kunnen inzien, via onder andere een PGO. Dat betekent dat alle zorgverleners hun dossiers deels ter inzage moeten gaan delen. Maar alle systemen zijn hiervoor nog niet op elkaar afgestemd. Stichting RZCC, gevormd door zorgverleners uit deze regio, werkt hiervoor aan een Regionaal Zorgcommunicatie Platform (RZP). Dit is een onafhankelijk, neutraal en vooral technisch platform. Voor de patiënt maakt het op deze manier nog steeds niet uit welke PGO hij of zij kiest. Maar voor de zorgverleners zou zo’n RZP een uitkomst kunnen zijn. Vooralsnog moet namelijk ieder informatiesysteem of portaal één voor één gekoppeld worden aan alle beschikbare PGO’s. De hoeveelheid koppelingen is niet te overzien en de kans bestaat hierdoor dat niet alle informatie ontsloten gaat worden. Met een RZP wordt er een tussenlaag gecreëerd waardoor zorgverleners maar één keer hoeven te koppelen met het platform. Aan de andere kant koppelen de verschillende PGO’s ook allemaal één keer aan het platform.

Regionale Zorgcentrale

De Regionale Zorgcentrale gaat over het leveren van zorg op afstand en het verbinden van vraag en aanbod in de (thuis)zorg. Hierin neemt Centrale24 het voortouw. Bij Centrale24 zitten momenteel al centralisten en triagisten die 24 uur per dag, zeven dagen in de week te bereiken zijn. Met behulp van slimme technologie wordt personenalarm opgevangen en zorg op afstand mogelijk gemaakt. Afhankelijk van de situatie belt de centralist met de mantelzorger of de dichtstbijzijnde zorgverlener van een van de samenwerkende zorgorganisaties. Zo kan er sneller iemand ter plekke zijn. Zorg wordt zo efficiënter zonder dat men inboet aan kwaliteit. Centrale24 zal haar dienstverlening binnen de Regionale Zorginfrastructuur verder uitbreiden zodat nog meer inwoners van de Brainport-regio gebruik kunnen (gaan) maken van de zorgcentrale.

Partners van Regio Deal - Regionale Zorginfrastructuur

BRE-EFX

RZCC

Centrale24

Schrijf je in voor onze update

Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes en evenementen.

Schrijf je in